asasd

Restrukturyzacje

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa obejmuje niezbędne działania naprawcze i/lub rozwojowe związane z właściwym wykorzystaniem jego zasobów oraz możliwości rynkowych. Jest skuteczną metodą umożliwiającą dokonanie zmian w wybranych obszarach działalności firmy, celem poprawy jej wyników finansowych, zwiększenia efektywności i umożliwienia dalszego sprawnego funkcjonowania oraz rozwoju. Restrukturyzacja jest procesem złożonym i kompleksowym, rzadko obejmuje tylko jeden aspekt funkcjonowania firmy. Jest to jednocześnie proces bardzo indywidualny, ścisłe dostosowany do potrzeb konkretnej organizacji i w określonym otoczeniu rynkowym.

 

Doradztwo restrukturyzacyjne

PLCF oferuje usługi doradztwa restrukturyzacyjnego zarówno klientom w trudnej sytuacji finansowej (restrukturyzacja naprawcza) jak również firmom w dobrej kondycji, dążącym do uzyskania większej efektywności, przekładającej się na wzrost wartości firmy (restrukturyzacja rozwojowa – w ramach strategicznego doradztwa finansowego).

Konieczność przeprowadzenia naprawczych działań restrukturyzacyjnych dotyczy przedsiębiorstw przeżywających kryzys i poszukujących rozwiązań mających na celu przywrócenie sprawności finansowej i zdolności do dalszego rozwoju.

Źródłem kryzysu finansowego spółki mogą być problemy wewnętrzne, wynikające ze złego stanu przedsiębiorstwa, spowodowanego między innymi:

 • nieefektywnym zarządzaniem strategicznym (brak zdefiniowanej strategii rozwoju umożliwiającej skuteczne reagowanie na zmieniające się otoczenie rynkowe i utrzymanie przewagi konkurencyjnej),
 • nietrafnymi decyzjami biznesowymi, np. w obszarze realizowanych projektów inwestycyjnych, w tym akwizycji innych spółek,
 • złym zarządzaniem asortymentem produktowym, niewłaściwym podejściem do strategii marketingowej,
 • brakiem kontroli kosztów działalności operacyjnej,
 • nieefektywnym zarządzaniem kapitałem obrotowym oaz płynnością finansową,
 • nadmiernym zadłużeniem,
 • brakiem kontroli finansowej oraz złym przepływem informacji zarządczej,
 • brakiem właściwego nadzoru właścicielskiego.

Przyczyny problemów występujących w przedsiębiorstwach mogą mieć również charakter zewnętrzny i wynikać ze zmieniającego się otoczenia spółki, przekładającego się na wzrost kosztów wytwarzania, spadek popytu na produkty firmy i słabe perspektywy rozwoju rynku, wzmożoną konkurencję, niekorzystne zmiany na rynku pracy lub też zmiany prawno-podatkowe. Wszystkie te przesłanki prowadzą do wystąpienia sytuacji kryzysowej, przejawiającej się przede wszystkim w utracie płynności finansowej firmy. W takiej sytuacji niezbędne jest opracowanie i wdrożenie planu naprawczego.

 

Restrukturyzacje spółek i przedsiębiorstw

PLCF posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu skutecznych programów restrukturyzacji spółek. Nasze usługi w tym zakresie obejmują następujące działania:

 • analiza przedsiębiorstwa i jego otoczenia rynkowego, w tym ocena zasobów firmy, kosztów działalności, rentowności w podziale na poszczególne asortymenty, analiza zarządzania kapitałem obrotowym, ocena sprawności procesów biznesowych, analiza struktury finansowania, ocena szans i zagrożeń istniejących w otoczeniu rynkowym,
 • identyfikacja źródeł występujących w firmie problemów oraz zdefiniowanie strategii restrukturyzacyjnej,
 • przygotowanie kompleksowego, wiarygodnego i praktycznego planu naprawczego, zawierającego strategię restrukturyzacyjną oraz proponowane działania i harmonogram ich wdrażania,
 • sporządzenie modelu finansowego zawierające realne prognozy wyników i analizę wrażliwości na kluczowe parametry,
 • wsparcie w restrukturyzacji zadłużenia i pozyskaniu nowych źródeł finansowania,
 • wsparcie w monitorowaniu wdrożenia planu naprawczego oraz bieżąca ocena jego efektywności (w tym również w ramach nadzoru właścicielskiego).

Przyjęcie i wdrożenie planu restrukturyzacyjnego jest dla każdego przedsiębiorstwa procesem trudnym i wymagającym. Współpracując z klientami w tego typu projektach nie tylko wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie celem opracowania skutecznego planu naprawczego, lecz również wspieramy firmę w jego realizacji, budując dobre i oparte na wzajemnym zaufaniu relacje z właścicielami i kierownictwem firmy.

 

Sprawdź wszystkie obszary, w których możemy Ci pomóc:

Top