asasd

Nadzór właścicielski

Usługi nadzoru właścicielskiego skierowane są do grup kapitałowych oraz właścicieli spółek, którzy nie są zaangażowani w pełnym wymiarze w bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem. W takiej sytuacji niezbędne jest zapewnienie efektywnej współpracy zarządu z właścicielami oraz stworzenie skutecznego systemu nadzoru i kontroli, co będzie miało przełożenie na wzrost jakości zarządzania oraz zapewni realizację nadrzędnego celu akcjonariuszy, jakim jest maksymalizacja wartości firmy.

Bardzo często usługi w zakresie nadzoru właścicielskiego są komplementarne do naszych pozostałych prac doradczych – współpracujemy z klientami po dokonaniu przez nich akwizycji, w okresie integracji, restrukturyzacji lub realizując jednocześnie funkcję długoterminowego doradcy strategicznego.

 

Nadzór właścicielski spółek

Poprzez udział w Radach Nadzorczych i Komitetach Audytowych wspieramy naszych klientów dbając o zapewnienie skutecznego i przejrzystego systemu nadzoru właścicielskiego oraz ochronę interesów akcjonariuszy.

Organizujemy i prowadzimy prace Rady Nadzorczej, zajmujemy się przygotowaniem i dystrybucją materiałów i analiz dotyczących bieżącej działalności firmy, dbając o ich jakość i kompleksowość. Pełnimy jednocześnie w Radach Nadzorczych funkcję doradczą, opiniując projekty i wspierając właścicieli w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Dostęp do ciągłej i wiarygodnej informacji zarządczej jest dla właścicieli spółki kluczowy, dlatego też zawsze dokonujemy oceny istniejących w firmie procesów w tym zakresie oraz – jeżeli to konieczne – definiujemy i proponujemy odpowiednie zmiany i monitorujemy ich wdrażanie. W szczególności dbamy o usprawnienie systemów kontrolingowych zapewniających rzetelność i przejrzystość informacji finansowych.

Monitorujemy na bieżąco działalność firmy, analizujemy jej wyniki finansowe i kluczowe parametry (sprzedaż, rentowność poszczególnych asortymentów, poziom kosztów stałych, płynność finansową, efektywność zarządzania kapitałem obrotowym). Na tej podstawie jesteśmy w stanie szybko zidentyfikować potencjalne problemy i zagrożenia. Przedstawiamy właścicielom wnioski z wykonanych analiz, wraz z propozycją odpowiednich działań.

 

Zabezpieczamy interesy udziałowców poprzez nadzór właścicielski

Analizując działania firmy w kontekście realizacji jej planów strategicznych dbamy o jak najlepsze zabezpieczenie interesów udziałowców. Monitorujemy prace zarządu upewniając się, iż podejmowane kluczowe decyzje są spójne z polityką i celami właścicieli firmy. Współpracując długoterminowo z naszymi klientami posiadamy głęboką wiedzę o ich biznesie, co pozwala nam sprawnie identyfikować szanse i możliwości maksymalizacji zysków.

Bierzemy udział w ewaluacji działań zarządu, przygotowaniu planów motywacyjnych oraz doradzamy w procesach powoływania i odwoływania członków zarządu oraz kluczowego kierownictwa spółki.

 

Sprawdź wszystkie obszary, w których możemy Ci pomóc:

Top