asasd

Fuzje i przejęcia

PLCF oferuje kompleksowe wsparcie klientów w realizacji projektów fuzji, przejęć oraz sprzedaży przedsiębiorstw i spółek. Współpracujemy z dużymi korporacjami, realizując projekty inwestycyjne o zasięgu międzynarodowym, jak również doradzamy przedsiębiorcom o mniejszej skali, w tym przede wszystkim właścicielom biznesów rodzinnych.

Nasze usługi doradztwa transakcyjnego ukierunkowane są na osiągnięcie przez klienta określonych celów biznesowych oraz stworzenie możliwie najwyższej wartości dodanej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu bezpieczeństwa transakcji.

 

Przejęcia i fuzje spółek

Bardzo dobrze rozumiemy, jak istotną rolę w takich projektach odgrywa zrozumienie potrzeb biznesowych klienta oraz właściwe zaplanowanie i podejście do transakcji. Dlatego też, nasze usługi obejmują nie tylko sprawne przeprowadzenie samego procesu transakcyjnego. Równie ważnym – a może nawet bardziej istotnym – aspektem projektów M&A jest doradztwo strategiczne. Posiadając wieloletnie doświadczenie biznesowe oferujemy naszym klientom wsparcie w zakresie określenia strategicznych celów transakcji, identyfikacji i możliwości wykorzystania potencjalnych synergii oraz kreowania wzrostu wartości firmy dla jej właścicieli.

W trakcie całego procesu transakcyjnego przywiązujemy szczególną wagę do wypracowania zdrowych i dobrych relacji z klientem oraz przedstawicielami drugiej strony transakcji, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów poufności.

Realizując projekty M&A współpracujemy z wybranymi kancelariami prawnymi, firmami audytorskimi oraz doradcami podatkowymi, oferując wspólnie kompleksową obsługę doradczą całego procesu transakcji.

Usługi doradcze przy zakupie firmy

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu projektów akwizycyjnych różniących się skalą, rynkiem i sektorem działalności inwestora, realizowanych lokalnie oraz w skali międzynarodowej. Wspólnym mianownikiem wszystkich zakończonych sukcesem transakcji jest zawsze wypracowanie odpowiedniego podejścia do projektu i staranne przygotowanie oraz poprowadzenie transakcji, poprzedzone głęboką analizą potrzeb biznesowych klienta.

Zakres naszych usług w procesach inwestycyjnych uzależniony jest od specyfiki samego projektu, jego skali oraz oczekiwań klienta. Standardowo nasza rola w procesie obejmuje między innymi:

 • opracowanie strategii inwestycyjnej na podstawie analizy biznesowych potrzeb inwestora, jego planów rozwoju, oczekiwań odnośnie celu transakcji, istniejących i prognozowanych warunków rynkowych oraz dostępnych źródeł finansowania projektu,
 • przegląd rynku oraz identyfikacja potencjalnych celów akwizycyjnych w oparciu o ustalone kryteria inwestycyjne,
 • kontakty z właścicielami wybranych podmiotów oraz ich doradcami,
 • przygotowanie ofert nabycia przedsiębiorstwa (wstępnej oraz wiążącej);
 • przeprowadzenie i koordynacja badania spółki (due diligence), realizowanego we współpracy z doradcami prawnymi i podatkowymi,
 • wsparcie klienta w identyfikacji i oszacowaniu synergii akwizycyjnych oraz możliwości ich faktycznego osiągnięcia po przeprowadzonej akwizycji,
 • identyfikacja ryzyk związanych z planowaną transakcją,
 • sporządzenie wyceny celu przejęcia z uwzględnieniem wyników badania due diligence oraz możliwych do uzyskania synergii,
 • opracowanie optymalnej struktury transakcji (przy współpracy z doradcami prawnymi i podatkowymi) oraz wsparcie w pozyskaniu finansowania,
 • aktywny udział w negocjacjach umowy zakupu przedsiębiorstwa oraz doprowadzenie do finalizacji transakcji.

Usługi doradcze przy sprzedaży firmy

W ramach doradztwa w transakcjach sprzedaży pomagamy właścicielom spółek w sprzedaży całości ich biznesu, pakietu udziałów/akcji, bądź wydzielonej części przedsiębiorstwa. W zależności od strategii transakcyjnej, specyfiki sprzedawanego podmiotu i otoczenia rynkowego, dla naszych klientów pozyskujemy inwestorów strategicznych lub finansowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Sprzedaż przedsiębiorstwa jest procesem skomplikowanym, przede wszystkim ze względu na emocjonalne przywiązanie właściciela spółki do swojego biznesu. Dlatego też każdy taki projekt rozpoczynamy analizą potrzeb klienta, zrozumieniem efektów jakich oczekuje oraz jego wymagań odnośnie struktury transakcji.

Nasze usługi w zakresie sprzedaży spółek obejmują kompleksową obsługę procesu transakcyjnego, w szczególności:

 • zdefiniowanie oczekiwań i potrzeb klienta oraz określenie optymalnego planu procesu transakcyjnego,
 • przygotowanie spółki do transakcji (przeprowadzenie analiz przedtransakcyjnych przy współpracy z doradcami prawnymi i podatkowymi, identyfikacja potencjalnych problemów i ryzyk mogących wpływać na strukturę i wartość transakcji),
 • wsparcie zarządu w przygotowaniu strategii rozwoju i biznes planu spółki, sporządzenie na tej podstawie modelu finansowego zawierającego długoterminowe prognozy wyników finansowych spółki,
 • oszacowanie rynkowej wartości sprzedawanej spółki, uwzględniającej zarówno efekty realizacji przyjętej strategii rozwoju spółki, jak i zidentyfikowane w trakcie analiz ryzyka biznesowe,
 • określenie optymalnej struktury prawno-podatkowej transakcji oraz kluczowych elementów i ograniczeń związanych z jej realizacją.
 • przegląd rynku i identyfikacja potencjalnych inwestorów oraz oszacowanie ich zainteresowania potencjalną transakcją,
 • przygotowanie dokumentów transakcyjnych (teasera, memorandum informacyjnego) oraz ich dystrybucja do zainteresowanych transakcją potencjalnych inwestorów,
 • zebranie oraz analiza ofert wstępnych i wiążących oraz wydanie na jej podstawie odpowiednich rekomendacji,
 • koordynacja komunikacji z inwestorami i ich doradcami,
 • przygotowanie, organizacja i koordynacja procesu badania spółki (due diligence),
 • współpraca z doradcami prawnymi przy sporządzaniu projektu umowy transakcyjnej,
 • aktywny udział w procesie negocjacji treści umowy sprzedaży,
 • koordynacja prac prowadzących do podpisania umowy transakcyjnej,
 • wsparcie w procesie zamknięcia i rozliczenia transakcji.

Pozostałe usługi doradztwa transakcyjnego

Oprócz typowych projektów akwizycyjnych oraz sprzedaży firmy oferujemy nasze usługi doradcze w transakcjach wykupu menedżerskiego (MBO), projektach fuzji, połączeń oraz podziału przedsiębiorstw. Dzięki bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zaproponować klientom unikalne rozwiązania transakcyjne, dopasowane do ich potrzeb biznesowych i strategicznych.

 

Sprawdź wszystkie obszary, w których możemy Ci pomóc:

Top